This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy HOESCH Bausysteme GmbH

(stan listopad 2012)

A. Postanowienia ogólne

I. Zawarcie umowy
1. Nasze dostawy i usługi realizowane są wyłącznie na podstawie poniższych warunków umownych. Niniejszym sprzeciwiamy się uznaniu warunków handlowych kupującego.
2. Towar będący przedmiotem kontraktu ma pochodzić z własnej produkcji, o ile nie ustalono umownie nic innego.
3. Nasze oferty nie są wiążące.
4. Oferty kupującego wymagają do uznania za przyjęte wyraźnego odpowiedniego oświadczenia z naszej strony. Milczenie jako odpowiedź na ofertę nie stanowi przyjęcia oferty. Powyższe obowiązuje odpowiednio także odnośnie kupieckich pism potwierdzających, przekazanych w formie elektronicznej, chyba że uzgodniono umownie dwustronny przekaz elektroniczny jako akceptowany i przekaz taki następuje na adres podany wyraźnie jako właściwy do przyjmowania takich oświadczeń.
5. Nasze oświadczenia odnośnie zawarcia umowy, jej zmiany lub zakończenia wymagają formy pisemnej; kwalifikowana elektroniczna sygnatura nie jest jednak potrzebna, o ile umownie nie uzgodniono inaczej z kupującym.
6. Publikacje, rysunki i zdjęcia, wymiary, ciężary i opisy oraz pozostałe dane techniczne są danymi orientacyjnymi. Nie są one dla nas wiążące, chyba że zostały przez nas potwierdzone w formie pisemnej. Również w okres dostawy zastrzeżone jest prawo dokonywania zmian technicznych.

II. Warunki płatności
1. Cena kupna jest płatna najpóźniej 15-go następnego miesiąca po dacie dostawy z fabryki lub z magazynu.
2. Jeżeli jest uzgodnione, że po zgłoszeniu przez nas gotowości do wysyłki towaru, kupiec jest zobowiązany zgłosić w przeciągu określonego czasu swoją gotowość przyjęcia towaru (wezwanie do wysyłki), to wówczas jesteśmy uprawnieni do wystawienia faktury za towar z datą zgłoszenia naszej gotowości do wysyłki; cena kupna jest wtedy płatna w przeciągu 30 dni od daty faktury. Prawa wymienione w rozdz. A II.5 pozostają zastrzeżone.
3. Zapłata ma nastąpić bez skonta tak, że w dniu będącym ustalonym terminem płatności kwota płatności będzie do naszej dyspozycji. Prawo kupującego do dokonywania potrąceń ograniczone jest wyłącznie do należności przysługujących mu bezspornie lub prawomocnie; prawo do zatrzymania przysluguje mu tylko wówczas, jeżeli opiera się na tym samym stosunku umownym.
4. Przy zwłoce w zapłacie naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów %-owych ponad aktualną stopę odsetek.
5. Jeżeli zajdą okoliczności, z których może wyniknąć istotne pogorszenie sytuacji majątkowej i nasze roszczenie o zapłatę może być zagrożone, to jesteśmy uprawnieni do wymagania natychmiastowej płatności.
6. W przypadkach opisanych w pkt. 5 rozdz.A IV. 8 możemy upoważnienie do inkasa (rozdz. A IV. 7) odwołać i odnośnie przyszłych dostaw żądać zapłaty z góry.
7. Wymienionym pkt. 5 oraz w rozdz. A IV. 8 skutkom prawnym kupujący może zapobiec przez złożenie kaucji w wysokości naszego zagrożonego roszczenia o zapłatę. Jeżeli kupujący w przypadkach wymienionych w pkt. 5 lub w rozdz. A IV. 8 w przeciągu odpowiedniego okresu czasu nie dokona przedpłaty, ani nie złoży kaucji, wówczas jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy przy wykluczeniu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych kupującego.
8. Nie narusza to w niczym przepisów ustawowych dotyczących zwłoki w zapłacie.

III. Zabezpieczenia
Mamy roszczenie o złożenie zwyczajowo przyjętych zabezpieczeń naszych roszczeń odpowiednio do ich rodzaju i wysokości, także o ile są one obwarowane warunkami lub terminami.

IV. Zastrzeżenie własności
1. Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością (towar zastrzeżony) aż do spełnienia wszystkich naszych roszczeń, zwłaszcza wynikających z każdorazowego salda i przysługujących w ramach danego stosunku handlowego. Dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych. Jesteśmy uprawnieni do cesji roszczeń o zapłatę, przysługujących nam wobec kupującego.
2. Obróbki i przeróbki towaru zastrzeżonego odbywają się dla nas, jako producenta w sensie § 950 BGB, bez nakładania na nas zobowiązań. Towar obrabiany i przerabiany uważany jest nadal za zastrzeżony w sensie treści pkt. 1.
3. Przy obróbce, łączeniu i zmieszaniu przez kupującego towaru zastrzeżonego z innymi towarami, przysługuje nam odnośnie powstalej nowej rzeczy prawo współwłasności w takim stosunku, w jakim pozostaje wartość faktury towaru zastrzeżonego do wartości faktury innych użytych towarów. Jeżeli nasze prawo własności wygaśnie na skutek połączenia, zmieszania lub przeróbki, to kupujący przenosi na nas już teraz swoje prawo własności względnie swoje przyszłe prawo własności odnośnie nowego stanu posiadania lub rzeczy w zakresie wartości faktury towaru zastrzeżonego, a w przypadku przeróbek w takim stosunku, w jakim pozostaje wartość faktury towaru zastrzeżonego do wartości faktury innych użytych towarów, oraz przechowuje te rzeczy bezpłatnie dla nas. Nasze prawo współwłasności jest prawem do towaru zastrzeżonego w sensie pkt. 1.
4. Kupujący może towar zastrzeżony sprzedać tylko w ramach normalnego obrotu handlowego według swoich normalnych warunków umownych, ale tylko tak długo, jak długo nie jest w zwłoce z zapłatą i pod warunkiem, że zastrzeże sobie prawo własności, a roszczenia z dalszej sprzedaży przejdą na nas zgodnie z treścią pkt. 5 i 6.  Kupujący nie ma prawa do innego dysponowania towarem zastrzeżonym. Za dalszą sprzedaż w sensie treści rozdz. A IV. uważane jest także użycie towaru zastrzeżonego do wykonania umów o dzieło.
5. Roszczenia kupującego z każdego rodzaju dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego zostają już teraz scedowane na nas. Służą one jako zabezpieczenie w tym samym zakresie, jak towar zastrzeżony w sensie pkt.1.
6. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie dalej sprzedany przez kupującego razem z innymi towarami, to zostają na nas scedowane roszczenia z tego tytułu w takim stosunku, w jakim pozostaje wartość faktury towaru zastrzeżonego do wartości faktury pozostałych sprzedanych towarów. W przypadku dalszej sprzedaży towarów, odnośnie których mamy prawo współwłasności wg pkt. 3, scedowany zostaje na nas odpowiedni udział w roszczeniu.
7. Kupujący jest uprawniony do inkasa należności z dalszej sprzedaży, chyba że my odwołamy przyznanie mu tego prawa do inkasa w przypadkach wymienionych w rozdz. A II. 5 i A IV. 8. Na nasze żądanie nasz kontrahent musi natychmiast poinformować swoich kontrahentów o scedowaniu swoich roszczeń na nas - o ile ma nie zrobimy tego sami - i przekazać nam wszystkie informacje i dokumenty, konieczne do inkasa. Kupujący nie ma w żadnym wypadku prawa do cesji swoch roszczeń na innych.
8. Jeżeli kupujący znajdzie się w zwłoce z zapłatą i wszystko będzie wskzywało na to, że realizacja zapłaty istotnej części naszego roszczenia jest zagrożona, to jesteśmy uprawnieni do zabronienia dalszego przetwarzania dostarczonego przez nas towaru i zabrania go z powrotem i w tym celu mamy prawo wejść w razie potrzeby do przedsiębiorstwa kupującego.
9. Kupujący musi nas niezwłocznie poinformować w przypadku ewentualnego zajęcia towaru na poczet długu lub przy innych, naruszających naszą własność działaniach osób trzecich.
10. Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza sumaryczną wartość naszych roszczeń o ponad 10%, wówczas na żądanie kupującego jesteśmy w zobowiązani do zwolnienia odpowiedniej części zabezpieczeń wg naszego wyboru.

B. Wykonanie dostaw

I. Okresy dostaw, terminy dostaw
1. Okresy dostaw rozpoczynają się z datą naszego potwierdzenia zamówienia, jednakże nie przed ostatecznym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów danego zlecenia; to samo dotyczy terminów dostaw. Dotrzymanie okresów i terminów dostaw jest możliwe wówczas, gdy nie wystąpią nieprzewidziane zakłócenia w produkcji, a wszyscy podwykonawcy terminowo wywiążą się ze swoich zobowiązań do dostarczenia nam materiałów wstępnych, w wypadku towaru handloweo pod warunkiem istnienia możliwości dostawy i otrzymania przez nas dostawy w terminie. Dla dotrzymania terminów dostaw decydująca jest data wysłania z fabryki.
2. Jeżeli kupujący nie wykona terminowo swoich obowiązków - także obowiązku współdziałania lub obowiązków ubocznych - jak otwarcie akredytywy, przedstawienie krajowych lub zagranicznych zaświadczeń, wpłacenie zaliczki lub podobne, to jesteśmy uprawnieni do przedłużenia terminów dostaw odpowiednio do naszych potrzeb i wymogów produkcyjnych – nie narusza to w niczym naszych roszczeń w stosunku do kupującego z powodu jego zwłoki.
3. W przypadku siły wyższej obowiązki umowne obydwu stron zostają zawieszone, a okresy i terminy wykonania obowiązków umownych przesuwają się odpowiednio; za przypadki działania siły wyższej uważane są również strajki w zakładzie własnym lub w zakladach obcych, zwłoki w transporcie (zwłaszcza zwłoka w transporcie lub utrudnienia w transporcie materiałów wstępnych przy suszy lub powodzi na drogach wodnych), awarie maszyn, zarządzenia władz i inne wydarzenia, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. O wystąpieniu działania siły wyższej należy bezzwłocznie poinformować drugą stronę umowy. Najwcześniej w 6 tygodni po otrzymaniu takiej informacji obie strony umowy mają prawo od umowy odstąpić. Nie narusza to w niczym praw kupującego do odstąpienia od umowy, sformułowanych w pkt. B.I. 6.
4. Ze względu na specyficzne w tej branży bardzo długie okresy produkcji wstępnej po stronie sprzedawcy uzgadnia się, że w przypadku niedotrzymania terminów dostaw kupujący może dopiero wówczas skorzystać z praw przysługujących mu wg §§ 281, 323 BGB - kodeksu cywilnego, gdy uprzednio wyznaczy nam możliwy do przyjęcia nowy termin dostawy –  i oświadczy przy tym, że po uplywie tego terminu odmówi przyjęcia dostawy; jeżeli po takim oświadczeniu nie dojdzie do dostawy w wyznaczonym terminie, to dalsze roszczenie o wykonanie świadczenia jest wykluczone. Wyznaczanie dodatkowego terminu z zagrożeniem nieprzyjęcia dostawy po tym terminie nie jest potrzebne w przypadku ostatecznej odmowy wykonania świadczenia z naszej strony.
5. W przypadku naszej zwłoki odpowiadamy za wszystkie udowodnione przez kupującego szkody i nakłady, jakie powstaly mu w związku ze zwłoką w wykonaniu przysługującego mu świadczenia tylko wówczas, gdy zwłoka dotyczy zobowiązująco uzgodnionego okresu i terminu dostawy; naszą odpowiedzialność w tym zakresie regulują ustalenia rozdz. C. Kupujący jest zobowiązany ustawowo do podejmowania działań zmniejszających szkodę, a zwłaszcza jest zobowiązany do niezwłocznego informowania nas pisemnie o grożącej mu szkodzie na skutek naszej zwłoki, jak tylko takie zagrożenie rozezna. Zastrzegamy sobie prawo zaproponowania kupującemu możliwości pokrycia szkody.
6. Kupujący może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu, jeżeli z naszej strony całość dostawy okaże się niemożliwa jeszcze przed przed przejściem ryzyka. Kupujący może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli przy zamówieniu okaże się, że wykonanie pewnej części dostawy jest niemożliwe, a kupujący ma uzasadniony interes w odmowie przyjęcia częściowej dostawy. Jeżeli tak nie jest, to kupujący ma zapłacić przypadającą na częściową dostawę część umownej ceny kupna. To samo obowiązuje, jeżeli niemożność jest po naszej stronie. W pozostałej części obowiązuje rozdz.C.

II. Wymiary, ciężary, jakość
Odchylenia w zakresie wymiarów, ciężaru i jakości są dopuszczalne wg normy DIN lub przyjętych zwyczajowo norm. Ważenie następuje na naszych kalibrowanych wagach i wyniki tego ważenia obowiązują przy fakturowaniu. Fakturowanie następuje na podstawie danych pomiarowych pochodzących z zapisów naszych systemów elektronicznego przetwarzania danych EDV. Na życzenie udostępniamy w ciągu 3 miecięcy od ważenia wgląd do bazy danych pomiarowych kalibrowanej wagi, gdzie są zapisane wszystkie dane ważenia, dla umożliwienia sprawdzenia zgodności z wartościami pomiarowymi zapisanymi w technice przetwarzania danych EDV. O ile nie ma miejsca przyjęte zwyczajowo ważenie pojedyncze, to obowiązują dane odnośnie masy całości przesyłki. Różnice w odniesieniu do wyliczonych mas poszczególnych zostają na nie rozłożone w odpowiednim stosunku. Kupujący może próbować udowodnić, że realizowane przez nas procedury pomiarowe są nieprawidłowe.

III. Wysyłka, opakowanie i przejście ryzyka
1. My wybieramy spedytora lub przewoźnika.
2. Jeżeli załadunek lub transport towaru ulegnie opóźnieniu z przyczyn, za które odpowiada kupujący, to jesteśmy upoważnieni do składowania towaru na ryzyko i koszt kupującego w sposób uznany przez nas za odpowiedni i do podjęcia działań dla utrzymaniu towaru we właściwym stanie oraz do wystawienia faktury za ten towar jako dostarczony. To samo obowiązuje, gdy towar zostaje zgłoszony jako gotowy do wysyłki, a kupujący nie oświadczy w odpowiednim czasie gotowości przyjęcia. Nie narusza to w niczym przepisów ustawowych odnośnie zwłoki z oświadczeniem o gotowości przyjęcia towaru.
3. O ile jest to przyjęte w handlu, to dostarczamy towar zapakowany i zabezpieczony przez korozją; koszty ponosi kupujący. Opakowania oraz wszelkie środki ochronne i/lub pomocnicze i transportowe zabieramy z powrotem. Natomiast nie zwracamy kosztów kupującemu za transport zwrotny lub za utylizację opakowań we własnym zakresie. Opakowanie wychodzące poza normalne potrzeby transportowe lub inne specjalne zabezpieczenia, np.umożliwiające długoterminowe przetrzymywanie lub składowanie, wymagają osobnego, wyraźnego porozumienia.
4. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über.

IV. Roszczenia z tytułu wad
1. Towar jest zgodny z umową, gdy w chwili przejścia ryzyka nie odbiega od uzgodnionej specyfikacji lub odbiega tylko nieistotnie: zgodność z umową naszego towaru i brak wad oceniany jest wyłącznie według wyraźnych porozumień umownych odnośnie jakości i ilości zamówionego towaru. Odpowiedzialność za określony skutek zastosowania lub przydatność dla danego celu istnieje tylko wtedy, gdy została wyraźnie uzgodniona umownie; w pozostałych wypadkach ryzyko zastosowania i przydatności ponosi wyłącznie kupujący. Nie odpowiadamy za pogorszenie stanu lub zniszczenie towaru albo nieprawidłowe obchodzenie się z naszym towarem po przejściu ryzyka na kupującego.
2. Treści uzgodnionych specyfikacji i nawet wyraźnie uzgodniony rodzaj zastosowania nie uzasadniają gwarancji; gwarancja wymaga pisemnego porozumienia.
3. Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznej kontroli otrzymanego towaru. Roszczenie z tytułu wad towaru istnieją tylko wówczas, gdy wady zostaną zgłoszone bezzwłocznie i pisemnie, wady ukryte należy zgłaszać bezzwłocznie po ich odkryciu. Po przeprowadzeniu uzgodnionego odbioru wykluczone jest zglaszanie wad, które mogły być odkryte podczas tego odbioru. Przy wysyłce należy ewentualne wady, zwłaszcza szkody transportowe, zapisać w liście przewozowym.
4. Kupujący zgłaszający wady musi nam bezzwłocznie dać możliwość sprawdzenia reklamowanego towaru; na żądanie należy oddać nam do dyspozycji reklamowany towar lub jego próbkę na nasz koszt. Przy niesłusznych reklamacjach zastrzegamy sobie prawo obciążenia kupującego kosztami frachtu i przeładunku oraz kosztami sprawdzania.
5. Przy stwierdzeniu wady możemy wybierać - przy uwzględnieniu interesu kupującego - w jaki sposób zrealizujemy świadczenie następcze, czy dostarczymy towar zastępczy czy usuniemy wady reklamowanego towaru. Możemy odmówić wykonania świadczenia następczego, jeżeli jego wykonanie wiązałoby się z nadmiernymi kosztami. Jeżeli nie wykonamy z sukcesem świadczenia następczego w odpowiednim okresie czasu, to kupujący może wyznaczyć nam odpowiedni termin do wykonania tego świadczenia, a gdy ten termin minie bezskutecznie, to może albo zredukować cenę kupna albo odstąpić od umowy; dalej idące roszczenia, np.odszkodowawcze lub zwrot poniesionych bezskutecznych nakładów istnieją tylko zgodnie z uregulowaniami w rozdz. C.
6. Okres przedawnienia w przypadku wadliwej dostawy kończy się po upływie roku od dostawy – chyba że wady byly wynikiem zamierzonego działaniau lub poważnego niedbalstwa. Nie narusza to w niczym przepisów ustawowych o okresach przedawnienia odnośnie towarów stosowanych w budownictwie zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem; wykonanie świadczenia następczego lub dostawa zastępcza nie powodują, że okres przedawnienia liczy się od nowa.
7. Roszczenia regresowe kupującego w stosunku do nas wg § 478 BGB - niemieckiego kodeksu cywilnego ograniczają się do wynikającego z ustawy zakresu roszczeń z tytułu wad, jakie osoby trzecie wnoszą przeciwko niemu i roszczenia te mogą zostać uznane tylko wówczas, gdy kupujący uprzednio wykonał swój obowiązek zgłoszenia nam stwierdzonych wad zgodnie z § 377 HGB - niemieckiego kodeksu handlowego.
8. Kupującemu nie przyslugują żadne zwyczajowo przyjęte roszczenia z tytułu wad w przypadku towaru sprzedawanego jako zdeklasowany - np.tak zwane materiały klasy II-a.

C. Ogólne uregulowanie odpowiedzialności i jej ograniczenia

1. O ile w niniejszych warunkach nie postanowiono inaczej, nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania za naruszenie obowiązków umownych i pozaumownych lub okołoumownych ogranicza się jedynie do odpowiedzialności za działania umyślne lub rażące zaniedbania popełnione przez naszych przedstawicieli i pomocników lub do przypadku zawinionego naruszenia obowiązków umownych stanowiących istotną część umowy.
2. Przy naruszeniu istotnych obowiązków umownych na skutek niedbalstwa - z wyjątkiem czynów umyślnych lub rażącego niedbalstwa ze strony naszych przedstawicieli lub pomocników - nasza odpowiedzialność ogranicza się do odpowiedzialności za typowe dla takich umów szkody, których wystąpienie można było przewidzieć.
3. Ww. ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku wyrządzenia szkód dotyczących życia, ciała lub zdrowia.
4. Powyższe nie narusza w niczym roszczeń regulowanych ustawą o odpowiedzialności za produkty i obejmujących roszczenia z racji szkód osobowych lub uszkodzeń prywatnie używanych rzeczy.

D. Pozostałe postanowienia

I. Cesja
Bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia kupujący nie ma prawa do scedowania dalej roszczeń przyslugujących mu przeciwko nam.

II. Dowód wywozu
Gdy kupujący, mający siedzibę poza Republiką Federalną Niemiec (odbiorca spoza kraju) lub jego pełnomocnik, odbiera towar i transportuje lub wysyła poza kraj, to taki kupujący ma obowiązek przedłożenia nam potrzebnego w celach podatkowych dowodu wywozu towaru. Jeżeli taki dowód nie zostanie przedłożony, to kupujący musi zapłacić obowiązujący w Republice Federalnej Niemiec podatek obrotowy doliczany do kwoty rachunku.

III. Wytyczna montażowa dla Klientów
Przy wykonywaniu montażu należy postępować zgodnie z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Trzeba zwłaszcza przestrzegać następujących przepisów: odpowiednie przepisy zapobiegania wypadkom, ogólne dopuszczenia nadzoru budowlanego, aktualnie obowiązujące wytyczne montażowe IFBS oraz wytyczne odpowiedzialnych planistów zawarte w instrukcjach, planach i statycznych obliczeniach. Propozycje wykonania oraz porady naszych pracowników zawierają zawsze rozwiązania przykładowe z praktyki, które można traktować tylko jako niezobowiązujące rekomendacje, chyba że została z nami zawarta osobna umowa o doradztwie i planowaniu odnośnie danego projektu budowlanego.

IV. Rysunki i dokumentacje / zmiany konstrukcji
Rysunki, opisy techniczne i inne dokumenty pozostają naszą własnością.  Zastrzegamy sobie ponadto prawo własności i prawa autorskie do użytkowania bez żadnych ograniczeń wszystkich rysunków i dokumentacji przedsiębiorstwa. Zastrzegamy sobie także prawo do dokonywania ulepszeń technicznych i zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrucji.  Nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania zmian konstrukcji i ulepszeń dostarczonych produktów.

V. Obowiązujące prawo
1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniemu "Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowych zakupach towarów".
2. Przy rozliczaniu dostaw między krajami członkowskimi UE obowiązują uregulowania dotyczące podatku obrotowego, zawarte w 6. Wytycznej WE w jej aktualnie obowiązującej formie, chyba że przepisy krajowe stanowią inaczej. O ile naliczany jest podatek obrotowy, to kupujący jest zobowiązany do zapłaty tego podatku obok uzgodnionej ceny (netto), do której podatek zostaje doliczony.

VI. Miejsce wykonania świadczenia i właściwość sądu
Miejscem wykonania naszego świadczenia dostawy jest miejscowość będąca siedzibą naszych zakładów produkujących towar, który ma być dostarczony względnie nasz magazyn wyjściowy tego towaru; miejscem wykonania zobowiązania zapłaty przez kupującego jest miejscowość Siegen, będąca też siedzibą sądu właściwego dla obydwu stron umowy. Jesteśmy także upoważnieni do wnoszenia sprawy przeciwko kupującemu w miejscowości, w której według przepisów ogólnych znajduje się sąd właściwy dla kupującego.