This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van HOESCH Bausysteme GmbH

(Stand november 2012)

A. Algemene bepalingen

I. Het sluiten van een overeenkomst
1. Onze leveringen en diensten worden uitsluitend uitgevoerd onder volgende voorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de koper worden hiermede weersproken.
2. Het in de overeenkomst vermelde product is beperkt tot product uit eigen productie, tenzij dit anders is overeengekomen.
3. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
4. Aanbiedingen van de koper gelden alleen bij uitdrukkelijke verklaring door ons als aanvaard. Het zwijgen op een aanbieding houdt geen aanvaarding in. Hetzelfde geldt ook voor in elektronische vorm verzonden handelsbevestigingen, tenzij voor de zakelijke relatie de bijderzijdse elektronische overdracht is overeengekomen en de overdracht gericht is aan het bij de afsluiting van dergelijke verklaringen uitdrukkelijk vastgelegde adres.
5. Onze op afsluiting, wijziging of beëindiging van overeenkomsten gerichte verklaringen dienen schriftelijk te geschieden; een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt niet vereist, tenzij anders met de koper overeengekomen.
6. Openbare uitingen, tekeningen en afbeeldingen, afmetingen, gewichten, beschrijvingen en overige technische gegevens zijn benaderingswaarden. Ze zijn voor ons niet bindend, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Ook tijdens de leveringstijd blijven technische wijzingen voorbehouden.

II. Betalingsvoorwaarden
1. De koopprijs is uiterlijk op de 15e van de volgende maand te betalen vanaf de levering vanaf de fabriek of het magazijn.
2. Wanneer is overeengekomen dat de goederen, binnen een vastgelegde termijn na onze melding dat de goederen verzendklaar zijn, door onze koper voor verzending wordt vrijgegeven (opvraging), behouden wij ons vanaf het tijdstip dat de levering verzendklaar is, het recht de goederen in rekening te stellen; de koopprijs is in dit geval 30 dagen na factuurdatum te betalen. De rechten uit paragraaf A II.5 blijven voorbehouden.
3. De factuur dient zonder betalingskorting dusdanig te worden voldaan, dat wij op de betalingstermijn over het bedrag kunnen beschikken. De koper mag alleen verrekenen met onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen; recht van terughouding is alleen toegestaan, wanneer gebaseerd op dezelfde overeenkomst.
4. Bij verstrijking van de betalingstermijn wordt rente in hoogte van 8% boven de geldende basisrentevoet berekend.
5. Voor zover door gevolg van achteraf optredende omstandigheden, die een aanzienlijke vermogensverslechtering tot gevolg hebben en onze betalingsvordering in gevaar brengt, behouden wij ons het recht de vordering op te eisen.
6. In de gevallen van nummer 5 en van paragraaf A IV. 8 kunnen wij de incassomachtiging (paragraaf A IV. 7) herroepen en voor nog uitstaande leveringen vooruitbetalingen verlangen.
7. De in nummer 5 en in paragraaf A IV. 8 genoemde rechtsgevolgen kan de koper door zekerheidsstelling ter hoogte van onze bedreigde betalingsvordering afwenden. Wanneer de klant in de gevallen van nummer 5 en van paragraaf A IV. 8 binnen redelijke termijn geen vooruitbetaling doet of adequate zekerheid voorlegt, behouden wij ons het recht voor op ontbinding van de overeenkomst zonder recht op aanspraak van de koper.
8. De wettelijke voorschriften over betalingsverzuim blijven onverminderd van kracht.

III. Zekerheden
Wij hebben recht op zekerheden voor onze vordering die naargelang soort en omvang gangbaar is, ook als ze voorwaardelijk of op termijn zijn.

IV. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (voorbehoudsgoederen) tot alle vorderingen zijn voldaan, in het bijzonder ook de betreffende schuldvorderingen, waar wij in het kader van de zakelijke relatie recht op hebben. Dit geldt ook voor toekomstige en voorwaardelijke vorderingen. Wij zijn bevoegd tot overdracht van de door de koper aan ons verschuldigde betalingsvorderingen.
2. Be- en verwerking van de voorbehoudsgoederen geschieden voor ons als fabrikant als bedoeld in § 950 BGB, zonder ons te verplichten. De be- en verwerkte goederen gelden als voorbehoudsgoederen als bedoeld in nummer 1.
3. Bij verwerking, verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen met andere goederen door de koper hebben wij recht op mede-eigendom aan de nieuwe goederen in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Wanneer ons eigendom vervalt door verbinding, vermenging of verwerking, draagt de koper nu al zijn eigendoms- resp. aanspraakrechten op de nieuwe goederen ter omvang van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen aan ons over, in het geval van verwerking in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen, en houdt ze kosteloos voor ons in bewaring. Onze mede-eigendomsrechten gelden als voorbehoudsgoederen als bedoeld in nummer 1.
4. De koper mag de voorbehoudsgoederen alleen in normaal handelsverkeer tegen zijn normale handelsvoorwaarden en zolang hij niet in verzuim raakt, doorverkopen onder de voorwaarde dat hij zich het eigendom voorbehoudt en de vorderingen uit de doorverkoping overeenkomstig nummers 5 en 6 op ons overgaan. Tot andere beschikkingen over de voorbehoudsgoederen bestaat geen recht. Als doorverkopen als bedoeld in paragraaf A IV. geldt ook het gebruik van de voorbehoudsgoederen voor het nakomen van fabrieksovereenkomsten.
5. De vorderingen van de koper uit de doorverkoping van de voorbehoudsgoederen worden nu reeds aan ons overgedragen. Ze dienen in dezelfde omvang ter zekerstelling als de voorbehoudsgoederen als bedoeld in nummer 1.
6. Wanneer de voorbehoudsgoederen van de koper samen met de andere goederen worden doorverkocht, wordt de vordering van de doorverkoping in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudswaarde tot de factuurwaarde van de andere goederen aan ons overgedragen. Bij doorverkopen van de goederen, waaraan wij mede-eigendomsaandelen conform nummer 3 hebben, wordt een deel overeenkomstig ons mede-eigendomsaandeel van de vordering aan ons overgedragen.
7. De koper behoudt zich het recht voor, vorderingen uit de doorverkoping op te eisen, tenzij wij de incassomachtiging herroepen in de in paragrafen a II. 5 en A IV. 8 genoemde gevallen. Op ons verzoek is hij verplicht, zijn afnemers onmiddellijk op de hoogte te stellen van de overdracht aan ons – voor zover wij dat niet zelf doen - en ons de voor het opeisen benodigde informatie en documentatie te geven. Tot overdracht van de vorderingen is de koper in geen enkel geval bevoegd.
8. Blijft de koper in gebreke met de betaling en wijst dit op een risico van de uitvoerbaarheid van een niet onaanzienlijk deel van onze vordering, behouden wij ons het recht voor de verderbewerking van de geleverde goederen te verbieden, de goederen terug te halen en eventueel het bedrijf van de klant te betreden om dit uit te voeren.
9. De koper moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbeslaglegging of andere belemmeringen door derden.
10. Wanneer de waarde van de bestaande zekerstellingen in het totaal meer dan 10% hoger is dan de gezekerde vorderingen, zijn wij op verzoek van de koper in zover vrijgave van zekerstellingen naar onze keuze verplicht.

B. Uitvoering van de levering

I. Levertijden, leveringstermijnen
1. Levertijden beginnen met de datum van onze opdrachtbevestiging, echter niet vóór volledige opstelling van de individuele posten van de opdracht; hetzelfde geldt voor leveringstermijnen. Alle levertijden en leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van onvoorziene productiestoringen en bijtijdse aanlevering met benodigd voormateriaal en, voor zover het handelswaren betreft, onder voorbehoud van leveringsbeschikbaarheid en bijtijdse aanlevering. Voor het aanhouden van de levertijden is het tijdstip van het verzenden vanaf de fabriek bepalend.
2. Wanneer de koper contractuele plichten - ook medewerkings- of nevenplichten -, zoals het openen van een kredietbrief, leveren van binnen- of buitenlandse verklaringen, vooruitbetaling of vergelijkbare plichten, niet bijtijds nakomt, behouden wij ons het recht voor onze levertijden en leveringstermijnen  – ongehinderd door onze rechten voortkomend uit verzuim van de koper – overeenkomstig de behoeften van ons productieverloop overeenkomstig te verschuiven.
3. In geval van overmacht rusten de contractuele verplichtingen van beide partijen en verschuiven de termijnen voor het nakomen van de contractuele veprlichtingen overeenkomstig; als geval van overmacht gelden ook arbeidsconflicten in eigen bedrijf of bedrijf van derden, transportvertragingen (in het bijzonder transportvertragingen en -belemmeringen bij voormateriaalleveringen bij laag en hoog water van vaarwegen), machinebreuk, overheidsmaatregelen en andere door geen van de partijen veroorzaakte omstandigheden. Het geschieden van overmacht moet onmiddellijk aan de andere contractpartij worden medegedeeld. Op zijn vroegst zes weken na ontvangst van deze mededeling behouden beide contractpartijen zich het recht voor het contract te ontbinden. De rechten van de koper op terugtreding overeenkomstig par. B.I. 6. blijven onverminderd van kracht.
4. Rekening houdend met de branchetypsiche hoge productievoorlooptijden van de verkoper kan de koper bij het niet aanhouden van de levertijden zich pas op §§ 281, 323 BGB beroepen, wanneer hij ons een nieuwe leveringstermijn heeft aangeboden, die – voor zover afwijkend van §§ 281, 323 BGB - verbonden is met de verklaring, dat hij de levering na het aflopen van deze termijn niet meer aanneemt; bij het niet nakomen van deze termijn komt de aanspraak op nakoming te vervallen. Een latere leveringstermijn met afwijzigingsaankondiging is niet nodig in het geval van onze onherroepelijke weigering om te leveren.
5. Wanneer wij in gebreke blijven, zijn wij aansprakelijk voor alle door de koper aangetoonde schade en gemaakte kosten door of in samenhang met vertragingen van de verschuldigde prestatie, alleen bij het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen en -tijden; onze aansprakelijkheid wordt bepaald door de bepalingen in paragraaf C. Behoudens zijn wettelijke schadeverminderingsplicht is de koper verplicht om ons onmiddellijk schriftelijk te wijzen op de voor hem herkenbare dreigende vertragingsschade. Wij behouden ons het recht voor de koper dekkingsmogelijkheden voor te stellen.
6. De koper kan de overeenkomst ontbinden zonder een termijn te stellen, wanneer wij de complete levering definitief niet vóór risico-overgang kunnen leveren. Daarnaast kan de koper de overeenkomst ontbinden wanneer bij een bestelling de uitvoering van een deel van de levering onmogelijk wordt en hij een gerechtvaardigde interesse heeft aan de afwijzing van een deellevering. Wanneer dit niet het geval is, moet de koper het evenredige deel van de overeenkomstprijs van de deellevering betalen. Dit geldt ook bij onvermogen van onze zijde. Voor het overige geldt paragraaf C.

II. Afmeting, gewicht, kwaliteit
Afwijkingen van afmeting, gewicht en kwaliteit zijn volgens DIN of de geldende praktijk toegestaan. De gewichten worden op onze geijkte weegschalen bepaald en zijn voor de facturering bepalend. De in de facturering gebruikte meetwaarden komen voort uit de protokollen van onze computersystemen. Naar wens verlenen wij binnen 3 maanden na het wegen inzage in de meetwaarderegistratie van de geijkte weegschaal ter controle van de overeenstemming met de computertechnisch geregistreerde meetwaarden. Voor zover de goederen niet zoals gebruikelijk afzonderlijk zijn gewogen, geldt het totaalgewicht van de zending. Verschillen ten opzichte van de berekende afzonderlijke gewichten worden in verhouding over deze gewichten verdeeld. De koper heeft het recht om het bewijs voor onjuistheid van de door ons doorgevoerde meetprocedures te leveren.

III. Verzending, verpakking en risico-overgang
1. Wij bepalen de expediteur of vrachtvervoerder.
2. Wanneer het verladen of vervoeren van de goederen om redenen die door de koper werden veroorzaakt vertraagt, behouden wij ons het recht voor de goederen op kosten en risico van de koper redelijkerwijs op te slaan, alle naar eigen goeddunken benodigde maatregelen ter instandhouding van de goederen te treffen en de goederen als geleverd in rekening te stellen. Dit geldt ook wanneer verzendklaar aangemelde goederen niet binnen een redelijke termijn worden afgenomen. De wettelijke voorschriften over ontvangstverzuim blijven onverminderd van kracht.
III. Voor zover in de handel gebruikelijk leveren wij de goederen verpakt en beschermd tegen roest; de kosten draagt de koper. Wij nemen verpakkingen, beschermings- en/of transporthulpmiddelen terug. Kosten van de koper voor een terugtransport of het deponeren van de verpakking dragen wij niet. Voor verpakking om andere redenen dan transport of een andere bijzondere bescherming, bijv. voor een langdurige opslag moet een uitdrukkelijke overeenkomst worden gemaakt.
4. Met de overdracht van de goederen aan de expediteur of vrachtvervoerder, uiterlijk echter bij het verlaten van de fabriek of het magazijn, gaat het risico over op de koper.

IV. Aanspraak voor gebreken
1. De goederen beantwoorden de overeenkomst, wanneer ze op het tijdstip van de risico-overgang niet of slechts gering van de overgekomen specificatie afwijken; conformheid van overeenkomst en vrijheid van gebreken van onze goederen richten zich uitsluitend aan de uitdrukkelijke afspraken over kwaliteit en hoeveelheid van de bestelde goederen. Een garantie voor een bepaalde toepassing of een bepaalde geschiktheid wordt alleen verleend, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen; in alle andere gevallen draagt de koper het risico voor geschiktheid of toepassing. Wij zijn niet aansprakelijk voor verslechtering of ondergang of ondeskundige behandeling van de goederen na risico-overgang.
2. De inhoud van een overeengekomen specificatie en een uitdrukkelijk overeengekomen toepassing geven geen recht op garantie: garantieverlening moet schriftelijk worden overeengekomen.
3. De koper dient de ontvangen goederen na ontvangst onmiddellijk te controleren. Aanspraak voor gebreken bestaat alleen, wanneer gebreken onmiddellijk schriftelijk worden gereclameerd, verborgen gebreken moeten onmiddellijk na hun ontdekking worden gereclameerd. Na doorvoering van een overeengekomen afname is de reclamatie van gebreken, die bij deze afname hadden kunnen worden vastgesteld, uitgesloten. Bij verzenden dienen eventuele gebreken, in het bijzonder ook transportschade, in de vrachtbrief te worden vermeld.
4. De koper moet ons bij reclamaties onmiddellijk de gelegenheid geven om de gereclameerde goederen te controleren; op verzoek moeten de gereclameerde goederen of een monster hiervan op onze kosten ter beschikking worden gesteld. Bij ongerechtvaardigde reclamaties behouden wij ons het recht voor de koper te belasten met de vracht- en overladingskosten alsmede de gemaakte kosten voor het onderzoek.
5. Bij vaststelling van gebreken garanderen wij naar onze keuze - onder inachtneming van de belangen van de koper - nakoming door vervangende levering of herstel. Wij kunnen nakoming weigeren, wanneer de daarmee verbonden kosten niet in verhouding staan. Wanneer wij de levering niet binnen een redelijke tijd alsnog nakomen, kan de koper ons een redelijke termijn tot nakoming stellen, waarna hij na ingebreke blijven van onze zijde de koopprijs kan verminderen of de overeenkomst kan ontbinden; verdere aanspraak, bijv. op schadevergoeding of vervanging van vergeefse toepassingen, is alleen mogelijk volgens de richtlijn in paragraaf C.
6. De verjaringstermijn in het geval van een levering met gebreken vervalt - uitgezonderd wanneer sprake is van opzet of grove nalatigheid - na afloop van een jaar na aflevering. Onverminderd van kracht gelden de wettelijke verjaringstermijnen voor goederen, die overeenkomstig hun gangbare toepassing voor een bouwwerk zijn gebruikt en gebreken hebben veroorzaakt; bijstelling of vervangende levering laten de verjaringstermijn niet opnieuw beginnen.
7. Aanspraak op regres van de koper volgens § 478 BGB tegen ons is beperkt tot de wettelijke omvang van de tegen de koper geldend gemaakte aanspraak voor gebreken van derden, onder de voorwaarde dat de koper zijn ten opzichte van ons geldende reclamatieplicht conform § 377 HGB is nagekomen
8. Bij goederen, die als gedeclasseerd materiaal zijn verkocht - bijv. zogenaamd II-a materiaal -, heeft de koper in betrekking tot de aangegeven gebreken en de gebreken waarop hij normaal gesproken moet rekenen, geen aanspraak voor gebreken.

C. Algemene aansprakelijkheidsregeling en aansprakelijksheidsbeperking

1 Voor zover niet anders in deze voorwaarden geregeld, zijn wij alleen aansprakelijk voor schadevergoeding wegens schending van contractuele of buitencontractuele plichten of mogelijke overeenkomstsluiting bij opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende uitvoerenden alsmede bij schending van essentiële contractplichten.
2. Bij licht nalatige schending van essentiële contractplichten zijn wij alleen aansprakelijk - uitgezonderd wanneer sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende uitvoerenden - voor contractspecifieke, voorzienbare schade.
3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij letsel van leven, lichaam en gezondheid.
4. Aanspraak ten gevolge van persoonlijk letsel of schade aan privé gebruikte zaken blijven uit hoofde van de wet op productaansprakelijkheid onverminderd van kracht.

D. Overigen

I. Overdracht
De koper is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet bevoegd om onze vorderingen op hem over te dragen.

II. Uitvoerbewijs
Wanneer een koper die buiten de Bondsrepubliek Duitsland woont (buitenlandse afnemer) of diens gevolmachtigde de goederen afneemt en vervoert of verzendt naar het betreffende land, dient de koper ons het fiscaal benodigde uitvoerbewijs voor te leggen. Wanneer dit bewijs niet wordt geleverd, betaalt de koper de voor leveringen binnen de Bondsrepubliek geldende omzetbelasting over de factuurwaarde.

III. Voorschrift voor de klantenmontage
De montage wordt uitgevoerd volgens de erkende regels voor de bouwkunst. In het bijzonder in acht te nemen zijn: de van toepassing zijnde voorschriften voor ongevallenpreventie, algemene goedkeuringen van de bouwinspectie, de desbetreffende IFBS-montagerichtlijnen en voorschriften van de verantwoordelijke planners betreffende instructies, bouwplannen en statische berekeningen. Uitvoeringsvoorstellen en advies door onze medewerkers zijn alleen gebaseerd op voorbeeldoplossingen uit de praktijk en dienen niet als bindende aanbevelingen te worden gezien, tenzij een afzonderlijke advies- en planningsovereenkomst over het bouwplan is afgesloten.

IV. Tekeningen en documentatie / constructiewijzigingen
Tekeningen, technische beschrijvingen en overige documentie blijven ons eigendom. Wij behouden ons daarnaast alle eigendomsrechtelijke en auteursrechtelijke gebruiksrechten voor op alle tekeningen en bedrijfsdocumentie. Wij behouden ons tevens het recht voor technische verbeteringen en op verderontwikkeling gebaseerde constructiewijzigingen uit te voeren. Wij zijn niet verplicht om constructiewijzigingen en technische verbeteringen op reeds geleverde producten door te voeren.

V. Recht van toepassing
1. Het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende recht is van toepassing onder uitsluiting van de "Overeenkomst van de Verendigde Naties van 11 april 1980 over de internationale verkoop".
2. Bij de vereffening van leveringen van een EU-lidstaat naar een ander lidstaat gelden de fiscale omzetbelastingvoorschriften van de 6e EG-richtlijn in de desbetreffende geldende vorm, tenzij in tegenspraak met het nationaal recht. Voor zover omzetbelasting moet worden geheven, is de koper naast de overeengekomen (netto-)koopprijs tevens de betreffende omzetbelasting schuldig.

VI. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank
Plaats van handeling voor onze leveringsverplichting is de plaats van de leveringsfabriek of het magazijn waaruit wij leveren; plaats van handeling voor de betalingsverplichting van de koper en bevoegde rechtbank voor beide contractpartners is Siegen. Wij behouden ons het recht voor, de koper bij zijn algemene bevoegde rechtbank aan te klagen.