This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

 

A Hoesch márkanév a Kingspan Csoport tulajdona. A korábbi Hoesch Építőelemek Kft. a Kingspan Cégcsoport tagja. 

HATÁLYOS: 2018. március 26. napjától

 

A jelen Feltételek a (Kingspan Megrendelés-visszaigazolásában meghatározott) Vevő és a (jelen Feltételekben meghatározott) Kingspan között érvényesek.

 

1            Értelmezés

1.1        A jelen Feltételekben, továbbá a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásában vagy az Egyedi Szerződésben – hacsak a szövegkörnyezet mást nem indokol – az alábbi szavak az alábbi jelentéssel bírnak:

Kingspan

:

Kingspan Kereskedelmi Kft. (Magyarországon bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 13-09-103349, székhelye: 2367 Újhartyán, Horka dűlő 1., Magyarország).

Vevő

:

A Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott személy, aki vállalja, hogy megveszi az Árut a Kingspantól, és aki részére a Kingspan vállalja, hogy az Árut eladja. 

 

Feltételek”

:

A Kingspan jelen dokumentumban, mint keret megállapodásban rögzített értékesítési feltételei, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek alapján az Egyedi Szerződés vagy a Kingspan Megrendelés-visszaigazolás létrejön.

 

Szerződés”

:

Az Áruk Vevő által Kingspantól történő megvásárlására vonatkozó szerződés, amely a jelen Feltételekből és a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásából vagy az Egyedi Szerződésből áll.

 

„Szállítási cím”

:

Az a cím, amelyre a Kingspan köteles leszállítani az Árukat (ha azokat a Kingspan köteles szállítani), amely a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, és ha nincs ilyen cím meghatározva, a Vevő köteles az Árukat a Kingspan által megjelölt helyen átvenni a Kingspantól.

 

„Szállítási akadály”

:

Minden olyan a Vevő által a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben megjelölt olyan körülmény, ami miatt Kingspan sztenderd hosszúságú nyerges vontatóval nem tud, vagy nehezen tud az Áruk gyártási vagy tárolási helyéről a Szállítási címre eljutni.

 

„Szállítási díj”

:

Az Áruk csomagolásának és a Kingspannál felmerülő az Áruk gyártási vagy tárolási helyéről a Szállítási címen található kirakodási helyre történő szállítási költsége, feltéve hogy az Árukat a Kingspan köteles a Szállítási címre szállítani.

 

“Szállítási határidő(k)”

:

A Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben megadott hét bármely napja (kivéve a vasárnapot és a hivatalos ünnepnapokat), amikor a Kingspan a Szállítási címen megkísérli átadni az Árukat.

“Vis Maior”

:

A szerződő felek hatalmán kívül álló bármely esemény, amelyet jellegénél fogva nem lehetett előre látni, vagy ha előrelátható volt, nem lehetett elkerülni, beleértve az alábbiakat: sztrájk, az energiaszolgáltatás vagy a közlekedési hálózat leállása, természeti csapás, háború, terrorizmus, zavargás, polgári engedetlenség, polgári vagy katonai hatóságok intézkedései, országos vagy nemzetközi szerencsétlenség, fegyveres konfliktus, szándékos károkozás, üzemi berendezések leállása, nukleáris, vegyi vagy biológiai szennyezés, hangrobbanás, robbanás, építmények összeomlása, tűz, árvíz, vihar, földrengés, tengeri baleset, járvány vagy hasonló események, természeti katasztrófák vagy rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy a szállítók vagy alvállalkozók nem teljesítése.

 

Áruk”

:

Az előre gyártott építési és szigetelési panelek, épület- és szigetelő rendszerek vagy kiegészítő anyagok, amelyeket a Kingspan szállít a Vevőnek a jelen Feltételek alapján, valamint a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy Egyedi Szerződésben részletesebben meghatározottak szerint.

 

“Áruk vételára”

:

Az Áruk vételára „Ex Works” paritással értendők a Kingspan azon telephelyén, amelyen az Árukat gyártják vagy tárolják.

 

“Kingspan Megrendelés-visszaigazolás” vagy “Egyedi Szerződés”

:

A Kingspan által kibocsátott és aláírt dokumentum, amely tartalmazza: (i) a megrendelt Áruk paramétereit, (ii) a Vevő adatait, (iii) a Teljes vételárat, (iv) a Szállítási határidőt, és (v) a Vevő és Kingspan között megállapodott összes egyéb különös feltételt, amelyet a Vevő köteles aláírni, keltezni, elfogadni és a Kingspan részére visszaküldeni.

 

“Teljes vételár”

:

Az Áruk vételárának és a Szállítási díjnak (amennyiben van ilyen) az összege.

 

Írásos forma

:

Magában foglalja a leveleket, telefax üzeneteket és e-mail kommunikációt, de csak abban az esetben, ha azt a jelen Feltételek lehetővé teszik.

 

 

1.2        A jelen Feltételekben bármely jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás vonatkozik az adott jogszabály mindenkor hatályos változatára, illetve arra a jogszabályra is, amely a nevezett jogszabály helyébe lépett.

1.3        A jelen Feltételekben található fejezetcímek csak hivatkozási célt szolgálnak és nem befolyásolják a Feltételek értelmezését.

2            Az adásvétel alapja

2.1        A Kingspan a Szerződés szerint eladja és a Vevő megveszi az Árukat a Teljes vételáron. Az Egyedi Szerződés vagy a Kingspan Megrendelés-visszaigazolás aláírását követően a Feltételek automatikusan érvényesek a Kingspanra és a Vevőre. A Feltételek és az Egyedi Szerződés vagy a Kingspan Megrendelés-visszaigazolás testesíti meg a Kingspan és a Vevő közötti teljes megállapodást. Ha bármely ellentmondás lenne a Feltételek és az Egyedi Szerződés vagy a Kingspan Megrendelés-visszaigazolása között, akkor az Egyedi Szerződés vagy a Kingspan Megrendelés-visszaigazolás az irányadó.

2.2        A jelen Feltételek semmilyen változtatása vagy módosítása nem kötelező a Kingspanra nézve, csak ha azt az Egyedi szerződés vagy a Kingspan Megrendelés-visszaigazolása tartalmazza.

2.3        A Kingspan munkavállalói vagy megbízottai nem tehetnek semmilyen jognyilatkozatot és nem vállalhatnak szavatosságot az Árukra vonatkozólag, hacsak azt a Kingspan Írásos formában meg nem erősíti.  A Szerződés megkötése során a Vevő kijelenti, hogy nem támaszkodik ilyen meg nem erősített jognyilatkozatokra.

2.4        A Kingspan által kiadott értékesítési anyagokban, árajánlatokban, árlistákban, ajánlat elfogadásban, számlán, bizonylatokon vagy egyéb dokumentumban előforduló bármely gépelési, számítási vagy egyéb hibák vagy kihagyások javíthatók Kingspan által, anélkül, hogy ezekért felelős volna.

2.5        Ha a Vevő nem írta alá a Kingspan Megrendelés-visszaigazolást vagy az Egyedi Szerződést, akkor a Vevő az Áruk átvételével (még akkor is, ha azt a Vevő később a jelen Feltételek szerint elutasítja) elfogadja a jelen Feltételeket, illetve a Szerződés feltételeit.

2.6        A Kingspan munkavállalói vagy megbízottai által a Vevő munkavállalóinak vagy megbízottainak az Áruk tárolása, alkalmazása, beszerelése, vagy felhasználása kapcsán adott olyan tanácsait vagy ajánlásait, amelyeket a Kingspan nem erősített meg Írásos formában, a Vevő a saját kockázatára követhet és ennek megfelelően a Kingspan nem felel az ilyen Írásos formában meg nem erősített tanácsokért vagy ajánlásokért.

3            Rendelés és specifikáció

3.1        A Vevő által benyújtott megrendelés nem tekinthető a Kingspan által elfogadottnak, illetve a szerződés nem lép hatályba a Felek között addig, amíg a Kingspan Megrendelés-visszaigazolást vagy az Egyedi Szerződést mind a Kingspan, mind a Vevő alá nem írta. A Kingspan által adott bármely ajánlat csak tájékoztató jellegű és nem kötelező a Kingspanra nézve.

3.2        A Vevő felel a Kingspannal szemben az általa megadott és a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben szereplő adatok pontosságáért, illetve azért, hogy az Árukra vonatkozó további szükséges információkat kellő időn belül biztosítsa a Kingspannak ahhoz, hogy a Kingspan a Szerződést annak rendelkezései szerint teljesíteni tudja.

3.3        Az Áruk mennyiségének, minőségének és leírásának meg kell egyeznie a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben szereplőkkel. A Vevő kötelessége a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott Áruk számát, leírását és egyéb adatait ellenőrizni az aláírás előtt. Ha a Vevő ezt elmulasztja, az új megrendelés minden költségét kizárólag a Vevő viseli.

3.4        Ha az Árukat a Kingspan a Vevő által átadott specifikáció alapján gyártja, vagy azokat a specifikáció szerint bármely módon feldolgozza, a Vevő köteles kártalanítani a Kingspant az általa bármely harmadik személy szabadalma, szerzői joga, mintaoltalma, védjegye vagy egyéb ipari vagy szellemi tulajdonjoga megsértése miatt elszenvedett vagy vele szemben megítélt veszteségekért, károkért, költségekért és kiadásokért vagy azokért az összegekért, amelyeket a fentiek kapcsán a Kingspan kifizetett vagy vállalt kifizetni kártérítésként, amelyek a Vevő specifikációinak Kingspan által történt alkalmazása miatt merültek fel.

3.5        A Kingspan fenntartja a jogot arra, hogy az Árukon elvégezzen olyan változtatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljesíteni tudja a vonatkozó biztonsági vagy jogszabályi előírásokat vagy amelyek nem érintik lényegesen azok minőségét vagy teljesítményét.

3.6        A Kingspan termékeinek acél alapanyagát vezető acélgyártók a legkorszerűbb bevonatolási technológia felhasználásával állítják elő. Ennek ellenére az egy szállítási szerződés keretében azonos színkód szerint szállított, több különböző terméktípus esetén az egyes terméktípusok között, a mindkét oldalon azonos színnel gyártott panelek oldalai között, illetve utánrendeléseknél az alapmegrendelés és az utánrendelt termékek színe között (rendelési sorok között) árnyalatnyi eltérés fordulhat elő, kivéve, ha a vevő külön, és írásban kérte a színegyezőséget és azt a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta. A megadott RAL színkódok csak irányadók, a lemezszínek RAL közeli színek.

 

 

3.7        Ha a Kingspan egyedi igényre gyárt terméket vagy az Áruk nem a Kingspan által szabványosan használt méretben készülnek, akkor a Vevő köteles előre megfizetni a Teljes vételárat, hacsak a felek másképpen nem állapodnak meg az Egyedi Szerződésben vagy a Kingspan Megrendelésben.

3.8        Ha a Vevő nem küldi vissza kellő időben az aláírt Egyedi Szerződést vagy a Kingspan Megrendelés-visszaigazolást, a Szállítási határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik.

3.9        Ha a Vevő azelőtt áll el a Szerződéstől vagy az Áruk megrendelésétől, hogy a Kingspan megkezdte a gyártási eljárást, a Vevő a Teljes vételár 30%-át köteles kifizetni. Ha a Vevő azután áll el a Szerződéstől vagy az Áruk megrendelésétől, hogy a Kingspan megkezdte a gyártási eljárást, a Vevő a Teljes vételár 80%-át köteles kifizetni.

4            Az Áruk vételára

4.1        A Vevő köteles megfizetni a Kingspannak az Áruk Teljes vételárát.  A Kingspan adhat árajánlatot az Árukra vonatkozólag.  Minden megajánlott ár csak tájékoztató jellegű és nem kötelező a Kingspanra nézve addig, amíg a Megrendelés-visszaigazolást vagy az Egyedi Szerződést mind a Kingspan mind a Vevő alá nem írta.

4.2        A Kingspan fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás előtt bármikor a Vevőnek küldött értesítéssel megemelje a Teljes vételárat, (i) ha a Kingspan nyersanyagköltségei vagy szállítási költségei a Kingspan ellenőrzésén kívül álló okból megnőttek vagy (ii) ha ez bármely új törvény vagy hatósági döntés miatt szükséges.  Ha a Kingspan által a Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben megadott valutaárfolyam több mint 2%-kal változik a Szerződés megkötése és a számla kibocsátása között, a Kingspan jogosult a Teljes vételárat az árfolyam-változás mértékében módosítani.

4.3        Ha az Áruk gyártási, tárolási vagy szállítási költsége megnő amiatt, hogy a Vevő módosítja az Árukra vonatkozó Szállítási határidőt, mennyiséget vagy specifikációt; vagy késedelem következik be amiatt, hogy a Vevő megváltoztatta utasításait vagy a Vevő nem biztosítja a Kingspannak a szükséges információkat vagy utasításokat (beleértve, hogy nem tájékoztatja a Kingspant bármely Szállítási akadályról); vagy a Vevő bármely más (például a bankgarancia adására vonatkozó) kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Kingspan fenntartja a jogot arra, hogy a fenti költségnövekedés arányában megemelje a Teljes vételárat és/vagy módosítsa a Szállítási határidőt. Ilyen esetben Kingspan az Áruk leszállítása előtt tájékoztatja a Vevőt a Teljes vételár megemeléséről és/vagy a Szállítási határidő módosításáról. Ha a Vevő az Áruk Szállítási határidejét meg kívánja hosszabbítani, a Vevő Írásos formában, legalább egy héttel az Áruk gyártásának megkezdése előtt köteles értesíteni a Kingspant.

4.4        A Teljes vételár nem tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó általános forgalmi adót, vagy egyéb állami vagy helyi adókat, amelyeket a Vevő a jogszabályok alapján köteles megfizetni a Kingspannak, és a Vevő köteles ezeket az adókat megfizetni a Kingspannak.

4.5        A Teljes vételár tartalmazza a raklapok, konténerek vagy kiegészítők költségeit.  A Vevő nem jogosult visszaadni a raklapokat, konténereket és kiegészítőket a Kingspannak, és a Kingspan jogosult azok visszavételét megtagadni, ha azokat megkísérlik visszaadni.

5            Fizetési feltételek

5.1        A Kingspan az Áruk leszállítását követően bármikor jogosult kiszámlázni a Vevőnek a Teljes vételárat (vagy csak az Áruk vételárát, ha a Vevő köteles a Kingspantól átvenni az árukat). Ugyanakkor a Kingspan jogosult előlegfizetésre számlát kibocsátani, ha a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben így állapodtak meg.

5.2        A Vevő a Kingspan számlájának kibocsátását követő 30 napon belül a megállapodott valutában, a számlán megjelölt bankszámlára történő banki átutalással köteles megfizetni a kiszámlázott összeget.  Mindkét fél köteles a banki átutalásokkal kapcsolatban felmerült saját költségeit megfizetni. A számla azon a napon tekinthető kiegyenlítettnek, amelyen a Teljes vételár összegét a Kingspan bankszámláján jóváírták.  Ha a Vevő a Teljes vételárat nem a megállapodott valutában utalja át, a Vevő viseli a Kingspan bankja által az átváltásért felszámított költséget.

5.3        Ha a Vevő a Kingspan által kiszámlázott bármely összeget nem fizet meg hiánytalanul a számlán megjelölt fizetési határidőre, akkor a Kingspan jogosult:

5.3.1        a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy felfüggeszteni minden további szállítást a Vevőnek (hacsak a Teljes vételárat előre meg nem fizették); vagy

5.3.2        a Vevő által teljesített bármely kifizetést azokra az Árukra (vagy a Vevő és a Kingspan közötti bármely más Szerződés alapján szállított Árukra) felhasználni, amelyekre a Kingspan azt a legmegfelelőbbnek tartja (függetlenül a Vevő által szándékolt felhasználástól); vagy

5.3.3        a Vevőnek kamatot felszámítani a hátralékos összegre, a magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékben, mindaddig, amíg a fizetést hiánytalanul nem teljesítik, naponként számítva a kamatot; vagy

5.3.4        a Vevőnek kibocsátott összes többi számlát azonnal esedékessé tenni.

5.4        A Kingspan csak azután gyakorolja a Szerződés felmondására vonatkozó 5.3.1 pont szerinti jogát, hogy értesítette a Vevőt, hogy az nem teljesítette maradéktalanul a fizetési kötelezettségét és legalább 3 munkanapos póthatáridőt biztosított a Vevőnek a fizetésre, amely eredménytelenül eltelt.  A Kingspan a fenti értesítést Írásos formában köteles megtenni (e-mail elegendő).

5.5        Ha a Teljes vételárat részben vagy egészben előre kell megfizetni és a Vevő késedelembe esik a fizetéssel, akkor a Kingspan jogosult az Áruk Szállítási határidejét meghosszabbítani.

6            Szállítás

6.1        Az Áruk szállítását a Kingspan a Szállítási címre teljesíti, feltéve hogy a szállítás a Kingspan kötelessége. Minden esetben a Vevő köteles kirakodni (lerakodni) az Árukat. A szállítás szokásosan nyerges vontatóval történik, de a Kingspan egyéb járműtípust is használhat a saját belátása szerint.  Ha a Vevőnek konkrét járműre vonatkozó igénye van vagy a szállításhoz használt járműre bármely méretkorlátozás érvényes, ezt a Vevőnek Szállítási akadályként kell megjelölnie a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben. A Vevő köteles biztosítani a megfelelő minőségű utat a Szállítási címig, a Szállítási címen megfelelő rakodási területet, és a behajtási engedélyeket. A lerakodás során a Vevő köteles betartani az alábbi szabályokat: (i) olyan Áruk esetében, amelyek hosszabbak 6 méternél, a Vevő köteles emelőhimbás darut és vászonhevedert használni; és (ii) megfelelő távtartókat kell használni, nehogy a panelek rendkívül sérülékeny szélei bármely módon megsérülhessenek.

6.2        A Kingspan megkísérli az Árukat a Szállítási határidő(k)re leszállítani, de az Árukat a Kingspan a Szállítási határidő(k) előtt is leszállíthatja, feltéve, hogy kellő időben értesíti a Vevőt. A Kingspan csak akkor köteles betartani a megállapodott Szállítási határidőt, ha a megrendelt Áruk legalább 75%-ig megtöltik a járművet. Ha az Áruk mennyisége ennél kevesebb, a Kingspan jogosult az Árukat később, más vevők áruival együtt szállítani a fenti 75%-os kihasználtság elérése érdekében. Ha a Vevő ragaszkodik az eredeti Szállítási határidőhöz, a Vevő köteles megfizetni a Kingspan Megrendelés-visszaigazolásban vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott kiegészítő Szállítási díjat.

6.3        A Kingspan dönthet úgy, hogy az Árukat részletekben szállítja és amennyiben az Árukat részletekben szállítják, és a Kingspan egy vagy több részlet szállítását nem teljesíti, ez nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy a Szerződés egészét meghiúsultnak tekintse.

6.4        Ha a Kingspan az Árukat nem szállítja le a Szállítási határidőre és ennek oka nem (i) Vis Maior vagy (ii) bármely, a Kingspan ellenőrzésén kívül álló ok vagy (iii) olyan ok, amely a Szerződés megkötésekor nem volt előre látható vagy (iv) a Vevő hibája, és a Kingspan ennek megfelelően felelős a Vevővel szemben, akkor a Kingspan felelőssége az alábbi késedelmi kötbérre korlátozódik: a Teljes vételár 0,5%-a naptári naponként, azzal, hogy a fenti kötbér semmilyen esetben nem haladhatja meg a Teljes vételár 15%-át. A kötbér összegét a Szállítási határidők közül az utolsó napot követő első naptól kell számítani. Ha a Kingspan az Áruk bizonyos részét (de nem az összeset) nem szállítja le a Szállítási határidőre, akkor a kötbért a Teljes vételár azon hányadára kell kiszámítani, amely az Áruk késedelmesen szállított részére vonatkozik.

6.5        Ha a Kingspan az Árukat (az összes Árut vagy azok bármely részét) nem szállítja le a Szállítási határidőt követő 30 napon belül, akkor a Vevő jogosult elállni a Szerződéstől.

6.6        Ha a Vevő nem veszi át a leszállított Árukat vagy a szállításra megadott időpontban nem ad megfelelő szállítási utasításokat a Kingspannak, akkor a Kingspan jogosult:

6.6.1            a Vevő mulasztását követő első 30 napon belül az Árukat a tényleges szállításig tárolni és a Vevőre terhelni az indokolt tárolási költségeket (beleértve a biztosítást is), azzal azonban, hogy az első hétre nem számíthat fel díjat, a második hétre a tárolás díj a Teljes vételár 0,5%-a + ÁFA, és a harmadik hétre és minden további hétre a heti tárolási díj a Teljes vételár 1%-a + ÁFA; vagy

6.6.2            az első 30 napot követően a Szerződést felmondani és a Teljes vételár 80%-ának megfizetését követelni.

7            Felelősségvállalás és tulajdonjog

7.1        Az Árukkal kapcsolatos kárveszély a Szállítási címen történő leszállítás időpontjában száll át a Vevőre vagy – ha a Vevő rosszhiszeműen nem veszi át az Árukat – azon a napon, amelyen a Kingspan az Árukat megkísérelte átadni.

7.2        A leszállítástól és az Árukkal kapcsolatos kárveszély átszállásától, illetve a jelen Feltételek egyéb rendelkezéseitől függetlenül az Áruk tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a Kingspan a Teljes vételárat meg nem kapta.

7.3        Mindaddig, amíg az Áruk tulajdonjoga át nem szállt a Vevőre, a Vevő az Árukat a Kingspan megbízás nélküli ügyvivőjeként őrzi és köteles az Árukat a Vevő és harmadik felek áruitól elkülöníteni és megfelelően tárolni, védeni, biztosítással fedezni és a Kingspan tulajdonaként megjelölni.

7.4        Mindaddig, amíg az Áruk tulajdonjoga át nem szállt a Vevőre (és feltéve, hogy az Áruk még megvannak és azokat még nem értékesítették tovább), a Kingspan jogosult bármikor utasítani a Vevőt, hogy adja át az Árukat a Kingspannak és a Kingspan jogosult a Vevő vagy bármely harmadik személy telephelyére belépni, ahol az Árukat tárolják, és ott az Árukat birtokába visszavenni.

7.5        A Vevő nem jogosult elzálogosítani vagy bármely módon bármely adósság biztosítékaként megterhelni az Árukat, amelyek a Kingspan tulajdonában maradnak.

7.6        A Vevő nem jogosult a Szerződés alapján a Kingspannak járó bármely összeg kifizetését visszatartani a Vevőnek bármely hibás Áru miatti vitatott követelése vagy bármely más szerződésszegés alapján, továbbá a Vevő nem jogosult a Szerződés alapján a Kingspannak járó bármely összeggel szemben beszámítani olyan összegeket, amelyek a Kingspan részéről nem esedékesek és amelyek kapcsán a Kingspan vitatja felelősségét.

7.7        A Vevő nem jogosult visszaadni az Árukat a Kingspannak, hacsak erről a Vevő és a Kingspan Írásos formában meg nem állapodtak.

8            Szavatosság és felelősség

8.1        Az alábbi feltételeket is figyelembe véve, a Kingspan szavatol azért, hogy az Áruk a leszállítás időpontjában megfelelnek a specifikációjuknak és/vagy teljesítménynyilatkozatnak és a leszállítástól számított tizenkét (12) hónapig hibamentesek lesznek. A Kingspan szavatol azért, hogy az Áruk teljesítik a EN14509 szabványt.

8.2        Az előző pontban meghatározott szavatosságot a Kingspan az alábbi feltételekkel vállalja:

8.2.1        A Kingspan nem felel az Áruk olyan hibájáért, amelynek oka a Vevő által biztosított tervrajz, minta vagy specifikáció vagy az, hogy a Vevő az Árukat nem megfelelően kezelte, tárolta vagy szerelte be vagy nem tartotta be a Kingspan által időről időre kiadott használati utasításokat. A félreértések elkerülése végett a Kingspan az Áruk szállítója és nincs befolyása azoknak a projekteknek a megtervezésére, amelyekbe az Árukat kívánják beépíteni;

8.2.2        A Kingspan nem felel az Áruk olyan hibájáért, amelyet az Áruk nem megfelelő kirakodásából/lerakodásából származik;

8.2.3        A Kingspan nem felel a már beszerelt Áruk olyan hibájáért, amely hibát a Vevőnek észre kellett volna vennie az Áruk átvételekor, és ennek megfelelően a Kingspan nem felel az Áruk leszerelésének, gyártásának és az új Áruk újra felszerelésének költségeiért;

8.2.4        A Kingspan nem felel a szokásos kopás és elhasználódás, szándékos rongálás, gondatlanság, nem megfelelő munkafeltételek, a Kingspan (akár szóban akár írásban adott) utasításainak be nem tartása, nem rendeltetésszerű használat, vagy az Áruk Kingspan jóváhagyása nélkül történt módosítása vagy javítása miatt bekövetkezett hibákért;

8.2.5        A Kingspan nem felel az Árukba beépített vagy azok gyártása során felhasznált bármely anyagok vagy összetevők elszíneződéséért;

8.2.6        A Kingspan nem felel a síkfegyverzetű termékek (FLAT profilok) felületén látható kisebb mértékű hullámosodásért;

8.2.7        A Kingspan a fenti szavatosságvállalás (vagy bármely egyéb szavatosságvállalás, feltétel vagy garanciavállalás) alapján köteles helytállni, ha a Teljes vételárat határidőre megfizették;

8.2.8        A Kingspan nem vállal szavatosságot, ha a Vevő (i) az EN 10169 szabványban meghatározott (kültéri felhasználás esetén) C3 kategóriájú környezetben vagy (beltéri felhasználás esetén) C2 kategóriájú környezetben használja fel, tárolja vagy szereli be az Árukat vagy (ii) nem pH-semleges tisztítószert használ;

8.2.9        Ha a Vevő a Kingspan előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármely lényeges változtatást hajt végre bármely Árun, akkor az Árukkal kapcsolatosan vállalt szavatosság azonnal hatályát veszti.

8.3        A fenti szavatosságvállalás nem terjed ki az Árukkal együtt szállított olyan alkatrészekre, anyagokra vagy berendezésekre, amelyeket nem a Kingspan gyártott. Ezekkel kapcsolatosan a Vevőt csak azok a jogok illetik, amelyeket a gyártó biztosít a Kingspan részére.

8.4        A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározottakon kívül a Kingspan további szavatosságot, illetve bárminemű jótállást nem vállal az Árukkal kapcsolatosan.

8.5        Az Áru leszállítását követően a Vevő köteles az Árut megvizsgálni és az esetleges hibákról fotókat készíteni mielőtt az Árut lerakodná és azokat köteles a fuvarokmányban (CMR) rögzíteni. A Vevő köteles az Áruk leszállítását követő 3 napon belül Írásos formában értesíteni a Kingspant minden olyan hibáról, amely miatt a Vevő véleménye szerint a leszállított Áruk nem felelnek meg a teljesítménynyilatkozatnak és/vagy specifikációnak és amelynek ésszerű vizsgálat során fel kell tűnnie. Az Áru beszerelése előtt a Vevő köteles az összes Árut minden oldalról megvizsgálni és bármely hibát a vizsgálat befejezését követő 3 napon belül Írásos formában jelenteni a Kingspannak. A Vevő a fenti jelentéshez mellékelni köteles a hibáról készült fényképeket, az Áruk adatait, és a hiba leírását. A bejelentést követően a Vevő nem építheti be, értékesítheti és egyébként sem használhatja fel a kérdéses Árukat, amíg a Kingspan a hibát ki nem vizsgálta. Ha a Vevő az Áruk beérkezésétől vagy az Áruk vizsgálatának befejeződésétől számított 3 napon belül nem értesíti a Kingspant, akkor a Kingspan nem felel semmilyen további hibáért és jogosult elutasítani az Árukra vonatkozó minden további kifogást.

8.6        Ha bármelyik félnél Vis Maior esemény következik be, az köteles a másik felet haladéktalanul tájékoztatni az adott esemény jellegéről és súlyosságáról.

8.7        A jelen Szerződés bármely egyéb rendelkezésétől függetlenül egyik fél részéről sem tekinthető szerződésszegésnek, illetve nem felel egyébként sem a másik féllel szemben a jelen Szerződésben előírt bármely kötelezettsége késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése miatt, amennyiben az adott késedelem vagy nem teljesítés Vis Maior miatt következett be, és amelyről a másik felet értesítette. Ilyen esetben az adott kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő a Vis Maior idejével meghosszabbodik. Ha a Vis Maior több mint 60 napig tart, mindkét Fél jogosult felmondani a Szerződést.

8.8        Ha a Kingspan bármikor az Áruk gyártásával, illetve szállításával összefüggésben Vis Maiorra hivatkozik, akkor a Kingspan jogosult harmadik személytől beszerezni azt az árumennyiséget, amelyet a Kingspan nem képes leszállítani és a Kingspan jogosult ezeket az Árukat szállítani a Vevőnek, és a Vevő nem utasíthatja el ezeket az Árukat azon az alapon, hogy azokat nem a Kingspan gyártotta.

8.9        A Vevő csak akkor támaszthat követelést az Áruk minőségével vagy állapotával kapcsolatos rejtett hibáért vagy amiatt, hogy azok nem felelnek meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy a specifikációnak, ha a Vevő az ilyen hiba vagy meg nem felelőség felfedezését követően 7 napon belül értesíti a Kingspant és a szavatossági idő még nem telt le.  Ha a Vevő nem tájékoztatja a fentiek szerint a Kingspant, a Vevő nem tagadhatja meg az Áruk átvételét és a Kingspan nem felel a fenti hibákért vagy meg nem felelésért, és a Vevő köteles ugyanúgy megfizetni a Teljes vételárat, mintha az Áruk megfeleltek volna a Szerződésnek és a teljesítménynyilatkozatnak vagy bármely specifikációnak.

8.10      Ha a Kingspant a jelen Feltételek szerint értesítik az Árukra vonatkozó bármely szavatossági igényről, amelynek alapja az Áruk minőségének vagy állapotának hibája vagy az, hogy az Áruk nem felelnek meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy specifikációnak, akkor a Kingspan jogosult az érintett Árut (vagy annak érintett részét) kijavítani vagy kicserélni (attól függően, hogy a Kingspan szerint melyik az ésszerű) vagy a Kingspan saját belátása csökkenteni a Teljes vételárat vagy a Teljes vételárat visszafizetni a Vevőnek, amennyiben az összes Áru hibás (illetve a Teljes vételár arányos részét, amennyiben nem az összes az Áru hibás), azonban a Kingspan nem tartozik további felelősséggel a Vevővel szemben. Ha a Kingspan kicseréli az Árukat, az új szállításhoz szükséges további idő nem tekinthető késedelmes teljesítésnek.

8.11      A Kingspan által okozott haláleset vagy személyi sérülés, illetve szándékosan okozott károkat kivéve a Kingspan kártérítési felelőssége egy adott Áruval kapcsolatosan az adott Áru teljes Vételárában kerül korlátozásra.  Kingspan továbbá nem felel a Vevővel szemben semmilyen közvetett, járulékos, vagy következményi kárért, ideértve többek között de nem kizárólag: kiesett idő, elmaradt megtakarítás, adatvesztés, vállalati hírnév sérülése, üzlet elmaradása vagy elmaradt haszon miatti veszteségeket vagy károkat, amelyek az Áruk szállításával vagy azok Vevő által történt felhasználásával vagy értékesítésével kapcsolatban merültek fel.

8.12      A Kingspan nem felel a Vevővel szemben és nem szegi meg a jelen Szerződést, ha a Kingspan Árukkal kapcsolatos bármely kötelezettségét késve vagy egyáltalán nem teljesíti, amennyiben a késedelem vagy nem teljesítés Kingspannak nem felróható.

8.13      Az Árukat (paneleket) műanyag fólia védi, amelyet a Vevő köteles a beépítést követően haladéktalanul, de legkésőbb az Áruk (panelek) gyártását követő 30 napon belül eltávolítani. Ha a Vevő ezt elmulasztja, a fólia ráragadhat a panelre és ennek következtében azt nem lehet eltávolítani.

9            Kártérítési kötelezettség

9.1        Ha a Vevővel szemben bármely igényt támasztanak amiatt, hogy az Áruk megszegik, illetve azok használata vagy értékesítése megszegi bármely harmadik személy szabadalmát, szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb ipari vagy szellemi tulajdonjogát, akkor a Kingspan köteles kártalanítani a Vevőt minden olyan általa elszenvedett vagy vele szemben megítélt veszteségért, kárért, költségért és kiadásért, amelyet a Vevővel szemben támasztott követelés kapcsán a Vevővel szemben megítéltek vagy amely a Vevőnél merült fel, feltéve, hogy:

9.1.1        a fenti kártérítési kötelezettség előfeltétele az, hogy a Vevő tájékoztatja a Kingspant az ilyen igényről (vagy fenyegető igényről) öt munkanapon belül azt követően, hogy az ilyen igények a Vevő tudomására jutnak;

9.1.2        a Kingspan saját hatáskörben járhat el minden ilyen igénnyel kapcsolatos eljárásban vagy tárgyaláson;

9.1.3        a Vevő minden szükséges segítséget megad a Kingspannak a fenti eljárások és tárgyalások során és köteles betartani a Kingspan előírásait és utasításait; és

9.1.4        a Kingspan igényt tart a Vevőnek megítélt valamennyi összegre (ha vannak ilyenek) és a Vevő köteles ezekkel elszámolni a Kingspan felé.

10          A Vevő fizetésképtelensége

10.1      A jelen pont akkor alkalmazandó, ha:

10.1.1         a Vevő csődegyezséget köt hitelezőivel vagy csődbe megy vagy felszámolási eljárás indul ellene; vagy

10.1.2         a Vevő megszünteti üzleti tevékenységét vagy ez fenyeget, vagy a Vevőnek jelentős pénzügyi problémái vannak; vagy

10.1.3         a Kingspan indokoltan feltételezi, hogy a Vevő kapcsán a fent említett események bármelyikének bekövetkezése várható és erről értesíti a Vevőt.

10.2      Ha a fenti pont alkalmazandó, akkor a Kingspan jogosult megszüntetni a Szerződést vagy a Szerződés alapján minden további szállítást felfüggeszteni a Vevővel szembeni mindenfajta jogkövetkezmény nélkül, vagy fizetési biztosítékot (például bankgaranciát, biztosítéki letétet) követelni. Továbbá ha Kingspan az Árukat már leszállította, de még nem fizették ki, akkor a Teljes vételárat esedékessé tenni.

10.3      Ha az előbb említett események bármelyike bekövetkezne a fenti 10.1.1 – 10.1.3 pontokban vázoltak szerint, akkor a Vevő az adott esemény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Kingspant.

11          Exportfeltételek

11.1      A jelen Feltételekben az “Incoterms” jelentése: a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának a Szerződés megkötésekor érvényben lévő, „A kereskedelmi feltételek értelmezésének nemzetközi szabályai” című kiadványa.  Hacsak a szövegkörnyezet mást nem indokol, az Incotermsben meghatározott vagy különös jelentéssel felruházott szavak és kifejezések a jelen Feltételekben azonos jelentéssel bírnak, azonban, ha bármely ellentmondás lenne az Incoterms és a jelen Feltételek között, akkor az utóbbi az irányadó.

11.2      Amennyiben az Árukat Magyarországról történő exportra szállítják, a jelen 11. pont rendelkezései érvényesek (a Vevő és a Kingspan között írásban megállapodott esetleges különös feltételek figyelembe vételével).

11.3      A Vevő köteles betartani a rendeltetési országban az Áruk importjára, illetve a gyártási országból az áruk exportjára, valamint az azokkal kapcsolatos vámok megfizetésére vonatkozó törvényeket és jogszabályokat.

11.4      A Vevő jogosult részt venni az Áruk Kingspan által a Kingspan telephelyén a szállítást megelőzően végzett tesztelésében és ellenőrzésében.  A Kingspan nem felel az olyan károkért, amelyek a vizsgálat során észlelhetőek lettek volna, vagy amelyek a szállítás után keletkeztek.

 

12          Általános rendelkezések

12.1      A Kingspan tagja annak a vállalatcsoportnak, amelynek tulajdonosa a Kingspan Group Plc, melynek székhelye: Dublin Road, Kingscourt, Co. Cavan, Írország. Kingspan jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit akár maga akár a vállalatcsoport bármely tagján keresztül gyakorolni, illetve teljesíteni, azzal, hogy az ilyen csoporttag vállalat bármely cselekedete vagy mulasztása a Kingspan saját cselekedetének vagy mulasztásának tekintendő.

12.2      A jelen Feltételek alapján bármely félnek küldendő bármely értesítést Írásos formában kell küldeni a másik fél székhelyére vagy központ ügyvezetésének helyére.

12.3      Ha a Kingspan a Szerződés Vevő részéről történt bármely megszegésével kapcsolatban nem érvényesíti jogait, ez nem értelmezhető úgy, hogy lemond ugyanezen vagy bármely más rendelkezés megszegésével kapcsolatos jogai érvényesítéséről a későbbiek folyamán.

12.4      Ha a jelen Feltételek bármelyik rendelkezését bármely illetékes bíróság vagy hatóság részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítaná, ez nem érinti a jelen Feltételek többi rendelkezésének, illetve az adott rendelkezés többi részének érvényességét.

12.5      A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A jelen Szerződésből eredő minden vita eldöntésére kizárólag Magyarország rendes bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

12.6      A jelen Szerződés hatálytalanít a Vevő és a Kingspan közötti, a jelen Szerződéssel kapcsolatos minden korábbi kommunikációt, megrendelést, e-mailt és dokumentumot.

13          A vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályok betartása

13.1      A Vevő köteles és biztosítja, hogy a vele jogviszonyban álló személyek vagy a jelen Szerződésben bármely módon érintett egyéb személyek is kötelesek legyenek:

13.1.1      betartani az összes irányadó jogszabályt, törvényt és szabályzatot, különös tekintettel – de nem kizárólag – a vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályokra;

13.1.2      haladéktalanul jelenteni a Kingspannak, ha a Vevő a jelen Szerződés teljesítése kapcsán bármilyen törvénytelen pénzbeli vagy egyéb előnyre vonatkozó kérést vagy követelést kap; és

13.1.3      haladéktalanul Írásos formában jelenteni a Kingspannak, ha bármely állami tisztviselő a Vevő ügyvezetője vagy munkavállalója lesz vagy közvetlen vagy közvetett tulajdont szerez a Vevőben és a Vevő szavatol azért, hogy a jelen Szerződés megkötésekor nincs olyan tisztségviselője, munkavállalója vagy közvetlen vagy közvetett tulajdonosa, aki állami tisztviselő lenne.

13.2      Félreértések elkerülése érdekében, a jelen pontban foglalt rendelkezések bármelyikének megszegése a Szerződés súlyos megsértésének minősül.

13.3      A Vevő köteles kártalanítani Kingspant minden olyan veszteség, felelősség, kártérítés, költség (beleértve – nem kizárólag – az ügyvédi díjakat) és kiadás tekintetében, amely a Kingspannál merült fel vagy amelyet a Kingspannal szemben ítéltek meg amiatt, hogy a Vevő vagy bármely, a jelen Szerződés teljesítése kapcsán hozzá kapcsolódó személy megszegte a jelen pont rendelkezéseit.

13.4      Ha a Vevő vagy a Vevő által alkalmazott vagy a Vevő nevében eljáró bármely egyéb személy megszegi a jelen pont rendelkezéseit, vagy ha a Vevő vagy a Vevő által alkalmazott vagy a Vevő nevében eljáró bármely egyéb személy bármely törvénysértést követ el a jelen Szerződéssel vagy a Kingspannal kötött bármely más szerződéssel kapcsolatban, ez feljogosítja a Kingspant a Szerződés felmondására és arra, hogy e felmondás miatt keletkező esetleges veszteségeit a Vevőtől követelje.