This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Všeobecné prodejní a dodávací podmínky společnosti HOESCH Bausysteme GmbH

(Stav listopad 2012)

A. Všeobecná ustanovení

I. Uzavření smlouvy
1. Naše dodávky a služby se provádějí výlučně na základě následujících podmínek. Nákupním podmínkám kupujícího se tímto odporuje.
2. Zboží, které je předmětem této smlouvy, se omezuje na zboží z vlastní výroby, pokud není dohodnuto něco jiného.
3. Naše nabídky jsou otevřené.
4. Nabídky kupujícího platí pouze za přijaté pouze v případě našeho výslovného prohlášení. Absence odpovědi na takovou nabídku nepředstavuje žádné přijmutí. Stejné platí také pro potvrzující obchodní dopis zaslaný elektronickou formou s tou výjimkou, že je pro obchodní spojení  dohodnuta elektronická zasílací forma a že předání probíhá na adresu určenou výslovně k převzetí takových prohlášení.
5. Pro naše prohlášení týkající se uzavření, změny nebo ukončení smluv je nutná písemná forma; není ale nutný kvalifikovaný elektronický podpis, pokud není s kupujícím dohodnuto něco jiného.
6. Veřejná prohlášení, výkresy a zobrazení, míry, hmotnost, popisy a jiné technické údaje uvádějí přibližné hodnoty. Jsou pro nás nezávazné, pokud nejsou výslovně písemně potvrzeny. Také během dodací doby zůstávají technické změny vyhrazeny.

II. Platební podmínky
1. Kupní cena je splatná nejpozději 15. dne měsíce následujícího po dodávce ze závodu nebo ze skladu.
2. Je dohodnuto, že náš kupující uvolní zboží během určité lhůty po našem oznámení, že je zboží připraveno k expedici (výzva k dodávce). Po okamžiku připravenosti k expedici jsme oprávněni, zboží fakturovat; kupní cena je v tomto případě splatná do 30 dnů po datu faktury. Práva vyplývající z části A II.5 zůstávají vyhrazena.
3. Platba musí být provedena bez odečtení skonta takovým způsobem, abychom mohli v den splatnosti obnosem disponovat. Kupující smí započítat pouze nesporné nebo právoplatně zjištěné požadavky; Má zadržovací právo pouze tehdy, pokud spočívá na stejném smluvním základě.
4. Při nedodržení splatnosti se započítávají úroky ve výši 8 % bodů nad danou základní úrokovou mírou.
5. Pokud v důsledku dodatečně zjištěných okolností, z nichž vyplývá značné zhoršení majetku, je náš nárok na platbu ohrožen, jsme oprávněni, požadovat jeho splatnost.
6. V případě číslice 5 stejně jako části A IV. 8 můžeme odvolat zmocnění k inkasu pohledávky (část A IV. 7) a požadovat zálohové platby za dodávky, které ještě nebyly provedeny.
7. Právní následky uvedené v číslici 5 stejně jako v části A IV. 8 může kupující odvrátit poskytnutím záruk ve výši našeho ohroženého nároku na platbu. Pokud kupující neposkytne v případech číslice 5 nebo části A IV. 8 během přiměřené lhůty ani  zálohovou platbu ani přiměřenou záruku, jsme oprávněni odstoupit za vyloučení nároků na náhradu kupujícího.
8. Zákonné předpisy týkající se prodlení platby zůstávají nedotčeny.

III. Jištění
Máme nárok na jištění našich požadavků, které je obvyklé podle druhu a rozsahu, také pokud jsou podmíněné nebo časově omezené.

IV. Výhrada vlastnictví
1. Veškeré dodané zboží zůstává našim vlastnictvím (zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení) až do splnění veškerých pohledávek, zvláště zůstatkových pohledávek, které nám náleží v rámci obchodního vztahu. To platí také pro budoucí a podmíněné požadavky. Jsme oprávněni k postoupení nároků na platbu vůči kupujícímu.
2. Zpracování zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení se provádí pro nás jako výrobce ve smyslu § 950 BGB, aniž by z toho pro nás vyplývaly jakékoliv povinnosti. Zpracované zboží platí za zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení ve smyslu číslice 1.
3. Při zpracování, spojení a smíchání zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení s jiným zbožím, provedené kupujícím, máme spoluvlastnické právo na nové věci ve vztahu hodnoty faktury na zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení k hodnotě faktury jiného použitého zboží. Pokud naše vlastnictví zanikne zpracováním, spojením a smícháním, převádí nám kupující již nyní vlastnické příp. budoucí vlastnické právo, které mu náleží k novému předmětu v rozsahu hodnoty faktury zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení, v případě zpracování v poměru účetní hodnoty vyhrazeného zboží k účetní hodnotě jiného použitého zboží a bezplatně je pro nás uchová. Naše spoluvlastnická práva platí jako zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení ve smyslu číslice 1.
4. Kupující smí zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení dále prodávat pouze v obvyklém obchodním procesu za svých normálních obchodních podmínek a dokud není v prodlení s platbou, za předpokladu, že si ponechá právo vlastnictví a pohledávky z dalšího prodeje přejdou podle číslic 5 a 6 na nás. K jinému disponování zbožím s výhradou vlastnictví až do zaplacení není oprávněn. Jako další prodej ve smyslu této části A IV. platí také použití zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení k plnění smluv o dílo.
5. Pohledávky kupujícího z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení jsou již nyní převedeny na nás. Slouží k jištění ve stejném rozsahu jako zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení ve smyslu číslice 1.
6. Pokud kupující zboží s výhradou vlastnictví prodá dále,  převádí se na nás pohledávka z dalšího prodeje ve vztahu hodnoty faktury na zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení k hodnotě faktury jiného zboží. Při dalším prodeji zboží, na kterém máme spoluvlastnické podíly podle číslice 3, se na nás převádí díl pohledávky, odpovídající našemu podílu na vlastnictví.
7. Kupující je oprávněn inkasovat požadavky z dalšího prodeje s tou výjimkou, že odvoláme zmocnění k inkasu pohledávky v částech A II. 5 a A IV. uvedených případech. Na naše požádání je povinen informovat okamžitě své odběratele o převedení na nás – pokud my to sami neuděláme - a poskytnout nám nutné údaje a podklady k inkasu. K postoupení pohledávek není kupující v žádném případě oprávněn.
8. Pokud se dostane kupující s platbou do prodlení a pokud to naznačuje ohrožení značné části platby naší pohledávky, jsme oprávněni další zpracování dodaného zboží zakázat, zboží si vyzvednout zpět a za tímto účelem vstoupit na areál podniku zákazníka.
9. O exekuci nebo jiných konfiskacích třetí stranou nás musí kupující okamžitě informovat.
10. Pokud hodnota stávajících jištění přesahuje jištěné pohledávky celkem o více než 10 %, jsme na požádání zákazníka povinni uvolnit jištění podle naší volby.

B. Provedení dodávky

I. Dodací lhůty, dodací termíny
1. Dodací lhůty počínají datem našeho potvrzení zakázky, ale ne před úplným objasněním všech podrobností zakázky; to samé platí i pro dodací termíny. Všechny dodací lhůty a termíny platí s výhradou nepředvídatelných výrobních výpadků a za předpokladu včasných vlastních dodávek výchozích materiálů a - pokud se jedná o obchodní zboží - s výhradou dodacích schopností a včasného vlastních dodávek. Pro dodržení dodacích lhůt je určující doba odeslání ze závodu.
2. Když kupující nesplní včas smluvní povinnosti - také povinnosti spolupůsobení nebo vedlejší povinnosti, jako otevření akreditivu, předložení vnitrostátních nebo zahraničních potvrzení, zálohovou platbu apod., jsme oprávněni – aniž by to ovlivnilo naše práva z prodlení kupujícího – naše dodací lhůty a dodací termíny podle potřeb našeho výrobního procesu přiměřeně odložit.
3. V případech vyšší moci jsou smluvní závazky obou stran a termíny a lhůty pro splnění smluvních podmínek se odpovídajícím způsobem posunují; jako případy vyšší moci platí také pracovní boje ve vlastním i cizím podniku, odložení přepravy (zvláště odložení přepravy a negativní ovlivnění dodávek výchozích materiálů při příliš nízkých nebo vysokých stavech vody při lodní přepravě), rozbití stroje, opatření vyšší moci a jiné, žádnou ze stran nezaviněné okolnosti. Zásah vyšší moc je nutno druhé smluvní straně okamžitě sdělit. Nejdříve šest týdnů po obdržení tohoto sdělení jsou obě smluvní strany oprávněny k odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení podle číslice B.I. 6. náležející kupujícímu zůstávají i nadále nedotčena.
4. S ohledem na dlouhé výrobní doby prodejce typické pro toto odvětví jsou tato práva kupujícího při nedodržení dodací lhůty z §§ 281, 323 BGB teprve poté platná, když nám poskytl přiměřenou lhůtu k dodávce, která – pokud se liší od §§ 281, 323 BGB - je spojena s prohlášením, že přijetí výkonu po uplynutí lhůty odmítá; po neúspěšném uplynutí lhůty je nárok na plnění vyloučen. Poskytnutí dodatečné lhůty s pohrožením odmítnutí není nutné v případě našeho konečného odmítnutí výkonu.
5. V případě prodlení ručíme za všechny škody a výdaje z prodlení nebo v souvislosti s prodlením dlužného výkonu, doložené kupujícím, pouze v případě zanedbání závazně dohodnutých termínů a lhůt dodávky; v tomto případě se řídí naše ručení podle stanovení v části C.  Aniž by to nějak ovlivnilo jeho zákonnou povinnost snížení škody, je kupující zvláště povinen, nás okamžitě písemně upozornit na hrozící škody způsobené prodlením, které rozpoznal. Vyhrazujeme si navrhnout kupujícímu možnost pokrytí.
6. Kupující může bez stanovení lhůty odstoupit od smlouvy, pokud pro nás bude definitivně nemožné provést celou dodávku před vstupem nebezpečí. Kupující může kromě toho odstoupit od smlouvy, pokud je při objednávce provedení jedné z částí dodávky nemožné nebo má oprávněný zájem na odmítnutí částečné dodávky. Pokud tomu tak není, musí kupující zaplatit smluvní cenu připadající na částečnou dodávku. To samé platí při neschopnosti na naší straně. Ohledně ostatních částí platí část C.

II. Měřítko, hmotnost, jakost
Odchylky od míry, hmotnosti a jakosti jsou platné podle DIN nebo zvyklostí. Hmotnosti se zjišťují na našich cejchovacích vahách a jsou pro fakturaci určující. Naměřené hodnoty, které jsou základem výpočtu při fakturaci, pocházejí ze záznamů našich elektronických systémů. Na přání poskytneme během 3 měsíců po zvážení náhled na naše uložené naměřené hodnoty z cejchované váhy pro kontrolu, zda tyto hodnoty souhlasí s elektronicky zaznamenanými naměřenými hodnotami. Pokud nedojde k obvyklému jednotlivému vážení, platí vždy celková váha zásilky. Rozdíly vůči matematickým jednotlivým hmotnostem se na tyto poměrně rozdělují. Kupující má právo nastoupit důkaz nesprávnosti námi provedeného měřicího postupu.

III. Zaslání, zabalení a přechod nebezpečí
1. Určujeme spedici nebo vedoucího přepravy.
2. Pokud se překládka nebo přeprava zboží zdrží z důvodů, za které zodpovídá kupující, máme právo na náklady a nebezpečí kupujícího zboží podle vlastního uvážení uskladnit,  přijmout veškerá vhodná opatření k zachování zboží a zboží fakturovat. Stejné platí, pokud zboží hlášené k zaslání není během přiměřené lhůty vyžádáno k dodávce. Zákonné předpisy o prodlení přijetí tím zůstávají nedotčeny.
3. Pokud je to obvyklé, dodáváme zboží zabalené a chráněné proti korozi; náklady nese kupující. Obal, ochranné a přepravní prostředky si bereme zpět. Náklady kupujícího na zpětnou přepravu nebo na likvidaci obalu vlastními prostředky nepřejímáme. Obal, který přesahuje účel přepravy nebo jiná zvláštní ochrana, např. pro dlouhodobé uložení nebo uskladnění, je nutno výslovně dohodnout.
4. Předáním zboží spedici nebo vedoucímu přepravy, nejpozději ale při opuštění závodu nebo skladu, přechází nebezpečí na kupujícího.

IV. Nároky ze závad
1. Zboží odpovídá smlouvě, pokud se v době převodu nebezpečí neodchyluje nebo jen nepatrně odchyluje od dohodnutých specifikací; souhlas se smlouvou a bezchybnost našeho zboží se měří výlučně podle výslovných dohod o kvalitě a množství objednaného zboží. Záruka za určitý účel použití nebo určitou způsobilost se přebírá jen tak dalece, pokud je to výslovně dohodnuto; jinak je za riziko vhodnosti a použití zodpovědný výlučně kupující. Neručíme za zhoršení kvality nebo zkázu nebo neodborné zacházení s věcí po přechodu nebezpečí.
2. Obsahy dohodnutých specifikací a případně výslovně dohodnutý účel použití neopodstatňují záruku; k převzetí záruky je nutná písemná dohoda.
3. Kupující musí zkontrolovat přijaté zboží okamžitě po obdržení. Nároky ze závad vznikají pouze tehdy, když byly závady okamžitě písemně oznámeny, skryté závady je nutno oznámit okamžitě po jejich objevení. Po provedení dohodnutého převzetí je oznámení závad, které byly zjištěny při tomto převzetí, vyloučena. Při zaslání je nutno případné nedostatky, zvláště také transportní škody, zapsat do nákladního listu.
4. Kupující nám musí dát při stížnostech okamžitě příležitost kontroly  reklamovaného zboží; na požádání je nutno nám reklamované zboží nebo jeho vzorek poskytnout k dispozici. Při neopodstatněných stížnostech si vyhrazujeme zatížení zákazníka náklady za přepravu a překládku.
5. Můžeme odmítnout dodatečné plnění, pokud je spojeno pouze s nepoměrnými náklady. Pokud neprovedeme úspěšně dodatečné plnění během přiměřené doby, může nám kupující stanovit přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění; pokud do jejího uplynutí nedojde k dodatečnému plnění, může buď snížit kupní cenu nebo odstoupit od smlouvy; další nároky, např. na náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů, jsou možné pouze podle ustanovení v části C.
6. Zákonná lhůta promlčení v případě závadné dodávky končí – kromě v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti - po uplynutí jednoho roku po dodávce. Tím nedotčené zůstávají zákonné promlčecí lhůty na zboží, které bylo podle jeho obvyklého způsobu použití použito při stavbě a způsobilo její závadnost; při vylepšení nebo náhradní dodávce vzniká nová promlčecí lhůta.
7. Nároky kupujícího na požadování náhrady podle § 478 [německého] občanského zákoníku (BGB) vůči nám jsou omezeny na zákonný rozsah nároků ze závad uplatňovaných vůči kupujícímu třetí stranou a jejich předpokladem je, že kupující splnil svoji povinnost reklamace vůči nám podle § 377 [německého] obchodního zákoníku (HGB).
8. U zboží, které bylo prodáno jako deklasovaný materiál - tzv. II-a materiál -, nemá kupující v ohledu na uvedenou chybu a takové, se kterými je obyčejně nutno počítat, žádné nároky ze závad.

C. Všeobecná úprava ručení a omezení ručení

1. Pokud není v těchto podmínkách určeno nic jiného, ručíme za náhradu škody kvůli porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností nebo při navázání smlouvy pouze při úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich zákonných zástupců nebo pověřenců stejně jako při zaviněném porušení zásadních povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Při mírném porušení zásadních smluvních povinností z nedbalosti ručíme - kromě v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich zákonných zástupců nebo pověřenců - pouze za předvídatelné typické smluvní škody.
3. Výše uvedená omezení ručení neplatí při ohrožení života, těla a zdraví.
4. Nároky vyplývající z poškození na zdraví nebo soukromě používaných věcí podle zákona o ručení za produkty zůstávají nedotčeny.

D. JIná ustanovení

I. Postoupení
Kupující není oprávněn bez našeho předchozího písemného souhlasu postoupit nároky, které má vůči nám.

II. Vývozní doklad
Pokud kupující, který má sídlo mimo Spolkovou republiku Německo (odběratel mimo území) nebo jeho pověřenec, zboží vyzvedne a přepraví nebo je zašle do  vnější oblasti, musí nám kupující předložit daňově nutný vývozní doklad. Pokud tento doklad nebude předložen, musí kupující zaplatit daňovou sazbu za zásilky platnou uvnitř Spolkové republiky Německo z fakturované částky.

III. Předpis pro montáž zákazníka
Při provedení montáže je nutno postupovat podle stanovených pravidel stavitelství. Zvláště je nutno dbát na následující: na jednoznačné bezpečnostní předpisy, všeobecná povolení o dohledu na stavbu, vždy platné montážní směrnice IFBS a zadání zodpovědných odborných plánovačů  jako instrukcí, plánů a statických výpočtů. Návrhy na provedení stejně jako poradenství našimi spolupracovníky obsahují pouze jen příkladná řešení z praxe, která lze považovat pouze za nezávazná doporučení, pouze s tou výjimkou, že uzavřeme zvláštní smlouvu o poradenství a plánování stavebního projektu.

IV. Výkresy a podklady / Konstrukční změny
Výkresy, technické popisy a jiné podklady zůstávají naším vlastnictvím. Kromě toho si vyhrazujeme neomezeně veškerá soukromoprávní a autorská práva použití na veškeré výkresy a podnikové podklady. Dále si vyhrazujeme právo provést technické vylepšení a změny na konstrukci. Nejsme povinni provádět změny konstrukce a technická zlepšení na již vyexpedovaných produktech.

V. Použitelné právo
1. Platí právo Spolkové republiky Německo za vyloučení "Dohody Spojených národů z 11. dubna1980 o mezinárodním obchodování se zbožím".
2. Při vyúčtování dodávek z jednoho členského státu EU do jiného platí ustanovení o dani z obratu 6. směrnice ES v dané platné podobě, pouze s tou výjimkou, že tomu odporuje národní právo. Pokud musíme zaplatit daň z obratu, dluží kupující kromě dohodnuté (netto) kupní ceny také příslušnou daň z obratu.

VI. Místo plnění a sídlo příslušného soudu
Místo plnění pro naši povinnost dodávky je místo dodavatelského závodu nebo skladu, ze kterého expedujeme; místo plnění pro platební povinnost kupujícího stejně jako sídlo příslušného soudu pro obě smluvní strany je Siegen. Jsme také oprávněni žalovat kupujícího u jeho všeobecného příslušného soudu.